JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
Español - English - Português
Butlletí - Contacte - Intranet
Et trobes a: Recerca

Introducció

Enguany engeguem una nova edició de l’Anuari del Tercer Sector Social, una recerca impulsada per la Taula i l’Observatori del Tercer Sector. Aquest estudi permet conèixer l’estat de les entitats socials catalanes i la seva evolució, al estar concebut dins un procés d’investigació continu iniciat l’any 2003.
Des del 2009, l’Anuari del Tercer Sector Social és un informe de cicle biennal, que compagina la metodologia quantitativa amb la qualitativa de forma alternada. Seguint aquesta lògica, l’Anuari 2013 es basa en la investigació quantitativa a fi de mesurar l’estat i l’evolució de les organitzacions,valorant l’impacte que ha tingut la crisi en el tercer sector social.
Resulta essencial identificar els punts forts i febles de les organitzacions socials davant aquesta realitat ja que això permetrà dibuixar noves línees estratègiques i avançar cap al futur amb major fermesa. Es parteix del concepte de crisi com quelcom més que una qüestió econòmica, que està revertint en el nombre i tipus de col•lectius atesos.


Objectius de la recerca

- Actualitzar les dades de l’Anuari 2009 sobre la dimensió del tercer sector social a Catalunya.
- Identificar les tendències i l’evolució del Tercer Sector Social català (ús de les TICs, perspectiva de gènere, etc.).
- Conèixer quin ha estat l’impacte de la crisi a les organitzacions del tercer sector social.


Metodologia

Les recerques de l’Anuari del tercer sector social es van plantejar d’alternar les tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives, donada la riquesa que ofereixen totes dues fonts de coneixement. Aquesta redefinició de la recerca es va concretar en la següent estructura amb caràcter biennal:

- Anuari 2009: Quantitatiu
- Anuari 2011: Qualitatiu
- Anuari 2013: Quantitatiu
- Anuari 2015: Qualitatiu
- etc.
D’aquesta manera, l'Anuari 2013 es planteja com una recerca de tipus quantitatiu que permetrà construir una visió global i actualitzada de la situació i resposta del sector en la conjuntura actual. Aquests resultats, que seran analitzats amb eines estadístiques descriptives i inferencials, es contrastaran amb les dades obtingudes en l’Anuari 2009 i alhora seran complement de la recerca realitzada el 2011, de caràcter qualitatiu.


Fases

I: Definició i planificació

A partir de les dades i resultats de l’edició 2009, la recerca de l’Anuari 2013 es basa en el mateix univers d’estudi, estimat en 7.500 entitats socials catalanes. Essent conscients de l’inabastable d’aquest nombre, es planteja obtenir una mostra el més àmplia possible que garanteixi, com a mínim, entre el 10% i el 15% del total.

II: Treball de camp

La tècnica d’investigació pel treball de camp serà quantitativa i, conseqüentment, basada en un qüestionari amb preguntes tancades principalment. Aquest mètode permet recollir dades ordenada i sistemàticament, per poder fer una anàlisi de tipus sectorial que pugui ajudar a cohesionar i donar visibilitat a l’actuació del sector: L’Anuari 2013 aporta aquesta visió global de sector.
Sota aquest mètode es preveu recollir dades objectives així com opinions sobre temes d’interès pel conjunt de les entitats. Cal tenir en compte que la principal finalitat de l’Anuari 2013 és extreure una visió panoràmica del sector en relació a la situació actual i els principals reptes de futur.


III: Anàlisi

En l’anàlisi, es faran servir tècniques pròpies de l’estadística descriptiva orientades, segons sigui el cas, a l’estudi de variables quantitatives (edat, sexe, hores de dedicació, etc) o categòriques (freqüència en l’actualització de notícies, variació en el finançament, etc.). En aquest procés es realitzarà una comparativa amb els resultats obtinguts a l’Anuari 2009, per aquelles variables que permetin visibilitzar els avenços i canvis més significatius.
Així mateix, en funció de la grandària final de la mostra, es podrà realitzar un anàlisi inferencial de les dades. Amb l’objectiu de que els resultats siguin generalitzables al conjunt de les entitats socials catalanes, es farà una anàlisi de la representativitat dels resultats a partir de proves estadístiques.
Com en altres edicions, s’ha valorat la conveniència de analitzar les dades en base als col•lectius destinataris i/o àmbits d’activitat de les organitzacions socials.

IV: Redacció

A partir de l’anàlisi de les dades, l’objectiu és presentar la informació recollida de forma clara i sistematitzada per tal que la publicació compleixi amb l’objectiu de ser una eina que cohesioni i doni visibilitat a l’actuació del Tercer Sector Social català. L’informe combinarà la descripció dels resultats amb les reflexions que es desprenguin de les mateixes i aniran acompanyades de taules i gràfics que il•lustren els resultats i complementen les reflexions.


Web de l’Anuari del Tercer Sector Social de Catalunya: anuaritercersectorsocial.cat